ديشب تا ديروقت کار داشتم . بنده خدا دختر خانم . کلی نگران شده بود ساعت ۱ شب بود که بهم زنگ زد . دلم براش خيلی تنگ شده . نمی دونم چکار بايد بکنم .

/ 0 نظر / 6 بازدید