عشق چیست ؟

نیروی جاذبه ای همانند جاذبه ی زمین کششی بی مانند احساسی بین دو جنس متفاوت دوست داشتن این کلمه ی زیبا و بی مانند ، دو انسان ، حیوان و گیاه را آنقدر به هم نزدیک می کند که به مانند یک روح در دو کالبد می مانند . دلفریبست ، زیباست ، آدمی را در رویا فرو می برد و همه چیز و همه کس را در رویا می بیند . اما وای ... روزی که این احساس زیبا و لطیف به کینه و نفرت مبدل شود . آن روز به مانند جهنمی بی پایان است . عشق واقعی ، عشقی است که همیشه جاودان بماند و پس از مرگ انسان نیز زیبا و دلپذیر بماند و برای کودکان ما قصه ساز باشد ...

/ 0 نظر / 16 بازدید